Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là tổng hợp các thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Cơ Khí NCM và tổng kết tình hình hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

Một năm với nhiều khó khăn thử thách nhưng mỗi một thành viên đều nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm  vụ và vượt chỉ tiêu đề ra với kết quả cuối năm đạt được ngoài sự mong đợi, nhưng hoàn toàn xứng đáng với tinh thần lao động nghiêm túc và sự cống hiến của cả tập thể NCM. Điều đó được thể hiện qua các con số đạt được vô cùng ấn tượng từ tổng doanh thu, tổng lợi nhuận đến tổng sản lượng cáp trong cả năm, số lượng công trình NCM thi công cáp dự ứng lực, v.v. tất cả đều vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm. 

Những thành tựu đáng tự hào và ghi vào lịch sử đó có được còn là nhờ vào chính sách và đường lối phát triển của ban lãnh đạo Công ty thể hiện qua sáu giá trị cốt lõi như: Tầm nhìn, Cải tiến, Hoàn hảo, Văn hóa, Minh bạch và Dịch vụ. 


Download Báo cáo thường niên

Top