Thiết bị máy móc

Máy móc thiết bị là một trong những yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chính vì thế việc hiện đại hoá máy móc thiết bị hay đổi mới công nghệ là hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp muốn tồn tại và phát triển được cần phải xây dựng cho mình một kế hoạch đổi mới công nghệ vì sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 ✓  Nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới giúp đa dạng hoá sản phẩm 

     cho doanh nghiệp

 ✓  Tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu.

 ✓  Tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao 

      hiệu quả sản xuất kinh doanh

Do đó, đầu tư đổi mới bộ khoa học công nghệ thực sự là hướng đi đúng đắn của một doanh nghiệp công nghiệp giàu tiềm năng.

Top